Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-79 / 13-05-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed v/XX over afgørelse af 22. marts 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 22. marts 2013 om, at Virksomhed v/XX ikke har ret til at få refunderet sin udgift til udbetaling af feriepenge i forbindelse med eleven NN’s udstationering i udlandet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

XX har i klagen af 28. marts 2013 anført, at han først for nylig er blevet bekendt med muligheden for at få refunderet udgiften til feriepenge. Dette er baggrunden for, at han ikke har fået ansøgt herom inden udløbet af fristen herfor.

Reglerne

Bestemmelser om udbetaling af økonomisk støtte fra AUB til arbejdsgivere i forbindelse med deres elevers praktikophold i udlandet mv. findes i § 1 i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 (PIU-bekendtgørelsen). Efter PIU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 1, yder AUB arbejdsgiveren refusion af forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver. Ansøgning om refusion skal efter bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt., indgives til AUB senest 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen. Efter § 19, stk. 2, kan AUB i særlige tilfælde se bort fra fristoverskridelser i op til 2 måneder.

Udtalelsen fra AUB

AUB har i brev af 21. maj 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at eleven NN’s udstationering i udlandet blev påbegyndt den 1. september 2011 og afsluttet den 16. juli 2012. Virksomhed v/XX ansøgte som arbejdsgiver løbende om og fik udbetalt refusion efter PIU-bekendtgørelsen.

Virksomhed v/XX indgav først ansøgning om refusion af udgiften til feriepenge den 1. marts 2013. Der var da forløbet mere end 7 måneder efter udstationeringens afslutning den 16. juli 2013. Ikke blot var ansøgningsfristen på 4 måneder efter bestemmelsen i § 19, stk. 1, 2. pkt., i PIU- bekendtgørelsen på dette tidspunkt udløbet. Den var også overskredet med mere end 2 måneder, således at den tidsmæssige betingelse for, at AUB efter reglen i bekendtgørelsens §19, stk. 2, i særlige tilfælde kunne se bort fra fristoverskridelsen, ikke længere var opfyldt.

AUB traf derfor den 22. marts 2013 traf afgørelse om, at Virksomhed v/XX ikke kunne få refunderet sin udgift til udbetaling af feriepenge i forbindelse med eleven NN’s udstationering i udlandet.

Ankenævnets afgørelse 

Eleven NN’s udstationering blev påbegyndt den 1. september 2011 og afsluttet den 16. juli 2012. I overensstemmelse med PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt., skulle Virksomhed v/XX have indgivet ansøgning til AUB om refusion af udgiften til feriepenge i forbindelse med eleven NN’s udstationering senest den 16. november 2012, og AUB’s mulighed for efter PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 2, ”i særlige tilfælde” at se bort fra fristoverskridelser på op til 2 måneder ophørte den 16. januar 2013.

 

Virksomhed v/XX indgav først ansøgning til AUB om refusion af udgiften til feriepenge til eleven NN den 1. marts 2013, det vil sige mere end 7 måneder efter udstationeringens afslutning den 16. juli 2012. Fristen for at indgive ansøgning om refusion af udgiften til feriepenge var imidlertid på dette tidspunkt udløbet den 16. november 2012, ligesom den tidsmæssige betingelse for, at AUB kunne se bort fra fristoverskridelsen ”i særlige tilfælde” var udløbet den 16. januar 2013.

Feriebetaling er en løndel og dermed omfattet af begrebet ”overenskomstmæssig dansk elevløn” i PIU-bekendtgørelsens § 1, stk. 3, nr. 1. At en arbejdsgiver svæver i en vildfarelse om, hvorvidt feriebetaling er en del af den overenskomstmæssige danske elevløn, kan ikke fritage arbejdsgiveren fra at overholde fristerne i PIU-bekendtgørelsens § 19, stk. 1-2, for indgivelse af ansøgning om refusion i forbindelse med elevers udstationering.

AUB’s afgørelse af 22. marts 2013 om, at Virksomhed v/XX ikke har ret til at få refunderet udgift til udbetaling af feriepenge i forbindelse med eleven NN’s udstationering i udlandet, er således korrekt.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 22. marts 2013.