Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-77 / 24-04-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed/ v. NN over afgørelse af 27. november 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 27. november 2012, hvorefter Virksomhed/ v. NN har fortabt retten til udbetaling af 1. og 2. præmierate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed/ v. NN har i brev af 21. marts 2013 klaget over AUB’s afgørelse af 27. november 2012, hvorefter krav om udbetaling af bonus for eleven XX er forældet. NN har ikke været opmærksom på, at der er ændret i fristen for ansøgning om tilskud og undrer sig over, at fristen er overskredet inden uddannelsen er afsluttet.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 24. maj 2013 fastholdt sit afslag på udbetalingen af 1. og 2. præmierate.

Virksomhed/ v. NN indgik den 22. juli 2011 en uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. september 2011.

Den 27. november 2012 kontakter NN telefonisk AUB angående udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyser, at ansøgningsfristen for 1. og 2. præmierate er overskredet, hvorfor disse ikke kan udbetales.

NN har i klagen af 21. marts 2013 oplyst, at de ikke har været opmærksomme på fristen, og at de stiller sig uforstående over for, at fristen skulle være overskredet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. Lignende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Af AUB’s registreringer fremgår det, at retten til 1. præmierate for eleven XX blev opnået den 30. september 2011 og forældet den 30. september 2012. Retten til 2. præmierate blev opnået den 30. oktober 2011 og forældet den 30. oktober 2012.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Det følger af § 27 i AUB-loven, at klager over AUB’s afgørelser kan indbringes or Ankenævnet for ATP m.v. inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. AUB har ifølge det oplyste truffet mundtlig afgørelse den 27. november 2012, og NN har først indbragt klagen for Ankenævnet ved brev af 21. marts 2013. Idet AUB ikke har udarbejdet telefonnotat om den mundtlige afgørelse af 27. november 2012 er det uklart, om den mundtlige afgørelse har indeholdt en klagevejledning. Ankenævnet har derfor valgt at se bort fra, at ankefristen på 4 uger tilsyneladende er overskredet.

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 22. juli 2011. Det følger herefter af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og arbejdsgiverens ukendskab til reglerne kan ikke begrunde, at der ses bort fra betingelsen.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår NN opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.