Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-148 / 29-08-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 3. juni 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 3. juni 2013, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 24. juni 2013 og supplerende udtalelse af 3. oktober 2013 bl.a. anført, at den sene ansøgning skyldtes, at det er meget vanskelligt at logge på AUB’s selvbetjeningssystem. Udbetaling af præmie og bonus burde ske løbende på samme måde som udbetaling af lønrefusion. Virksomheden anmoder på denne baggrund Ankenævnet om at dispensere fra forældelsesfristen. Forældelsesreglen er urimelig og bør ikke anvendes.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 31. juli 2013 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus og oplyst, at Virksomhed den 29. november 2010 indgik en uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 9. august 2010 med afslutning den 28. marts 2014. For denne uddannelsesaftale blev den 1. præmierate frigivet den 25. januar 2011 og forældet en 25. januar 2012. 2. præmierate blev frigivet den 24. februar 2011 og forældet den 24. februar 2012. 3. præmierate blev frigivet den 26. marts 2011 og forældet den 26. marts 2012. Herefter blev 1. bonusrate frigivet den 26. juni 2011. Denne bonusrate er udbetalt efter ansøgning via AUB’s selvbetjening. 2. bonusrate blev frigivet den 24. september 2011 og forældet den 24. september 2012. Ret til 3. bonusrate blev opnået den 23. december 2011 og forældet den 23. december 2012.

Virksomhed rettede den 28. maj 2013 telefonisk henvendelse til AUB om udbetaling af præmie og bonus for eleven XX. AUB traf den 3. juni 2013 afgørelse om, at ansøgningsfristen var overskredet, og informerede samtidig om klageadgangen.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen. AUB har endvidere oplyst, at det anførte omkring vanskelligheden ved systemet ikke kan føre til en ændret vurdering. Det bemærkes også, at 1. bonusrate er udbetalt efter ansøgning via selvbetjening.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, og videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes.

Idet ansøgning om præmie og bonus først blev indgivet ved Virksomheds henvendelse til AUB den 28. maj 2013, dvs. mere end 1 år efter, at Virksomhed havde opnået ret til udbetaling af præmie og bonus for eleven XX, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Det, som Virksomhed har anført om vanskellighederne ved at logge på AUB’s selvbetjening og forældelsesreglens urimelighed, kan ikke føre til noget andet resultat.

Ankenævnet stadfæster derfor AUB’s afgørelse.