Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-150 / 06-03-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 27. maj 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 27. maj 2013, således at Virksomhed er berettiget til løntilskud for eleven XX, og sagen sendes tilbage til AUB til beregning og udbetaling heraf.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg, Henrik Rothe og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Ansøgningen og praktikaftalen

Virksomhed har ved ansøgning modtaget den 24. maj 2013 ansøgt om tilskud for perioden fra den 18. februar 2013 til den 31. marts 2013 til løn i prøvetiden for en praktikaftale om erhvervsgrunduddannelse med eleven XX. Praktikaftalen, som efter sit indhold påbegyndtes den 18. februar 2013 og afsluttedes den 13. februar 2015, er underskrevet af Virksomhed den 18. februar 2013 og af eleven den 28. februar 2013. Praktikvejlederen fra XX Kommune har den 18. februar 2013 forsynet aftalen med godkendelsespåtegning efter EGU-lovens § 7.

AUB’s afgørelse

AUB har den 27. maj 2013 meddelt Virksomhed afslag på ansøgningen således:

”AUB kan ikke godkende jeres ansøgning.

Begrundelsen er, at aftalen er indgået efter uddannelsesstart. Ifølge § 7 i lov om erhvervsgrunduddannelse mv. skal praktikaftalen være underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Ifølge § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere forudsætter udbetaling af løntilskud, at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Da aftalen ikke er underskrevet ved praktikforholdets begyndelse, opfylder aftalen ikke kravene i præmie/bonusbekendtgørelsens § 4, stk. 1, og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.”

Klagen

Virksomhed har ved brev af 1. juli 2013 klaget over AUB’s afgørelse af 27. maj 2013 og anført, at det ikke bør have nogen betydning, at praktikanten først senere har underskrevet aftalen, når den som her er underskrevet rettidigt af arbejdsgiver og praktikvejleder.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 31. juli 2013 fastholdt sit afslag på udbetalingen af løntilskud og henvist til, at det ifølge § 4 i bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2013 om udbetaling af præmie, lønrefusion og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdergivere er en betingelse for udbetaling af løntilskud, at der foreligger en skriftlig praktikaftale, der påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, og at praktikaftalen er udformet i overensstemmelse med de regler, der gælder for den pågældende uddannelse.

Efter § 7 i loven om erhvervsgrunduddannelser skal en praktikaftale være skriftlig og underskrevet senest ved praktikforholdets begyndelse.

Efter AUB’s opfattelse er en aftale indgået, når den er underskrevet af arbejdsgiver og elev. I den konkrete sag er aftalen først underskrevet den 18. februar 2013, hvor aftalen også er påbegyndt. Da eleven imidlertid først har underskrevet aftalen den 28. februar 2013, er aftalen først indgået denne dag, og praktikforholdet er således påbegyndt inden aftalens indgåelse. Aftalen opfylder således ikke kravene til en praktikaftale i EGU-loven og kan dermed ikke danne grundlag for udbetaling af løntilskud.

AUB fastholder på denne baggrund sit afslag på løntilskud.

Ankenævnets begrundelse

Ifølge erhvervsgrunduddannelsesloven består erhvervsgrunduddannelsen af elementer af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Kommunen sammensætter ved aftale og i samarbejde med en eller flere skoler og en eller flere virksomheder samt eleven en uddannelsesplan. En praktikperiode i en virksomhed skal være omfattet af en praktikaftale mellem eleven og virksomheden, jf. § 6, stk. 1. Praktikaftalen skal være skriftlig og underskrevet før praktikforholdets begyndelse, og den skal ind- gås på en særlig formular, jf. § 7, stk. 1.

Bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 7, stk. 1, svarer til bestemmelsen i erhvervsuddannelseslovens § 52, stk. 1. Skriftlighedskravet i erhvervsuddannelseslovens § 7, stk. 1, kan derfor ikke forstås som en gyldighedsbetingelse, jf. herved Højesterets dom af 7. februar 2000 (UfR 2000 s. 1090).

Efter AUB-lovens § 15 d yder AUB tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale om erhvervsuddannelse. Praktikaftalen skal være indgået i 2013 og være påbegyndt senest 3 måneder efter aftalens indgåelse.

Ankenævnet finder det bedst stemmende med formålet med denne bestemmelse om støtte, at det afgørende er, hvornår praktikaftalen reelt er indgået, ikke hvornår parterne har skrevet under på den foreskrevne formular eller i øvrigt fået aftalen skriftligt nedfældet. En praktikaftale må anses for indgået, når parterne er enige om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår. Det påhviler imidlertid ansøger at godtgøre, at lovens betingelser, hvad angår de tidsmæssige krav til praktikaftalens indgåelse og påbegyndelse, er opfyldt.

Det lægges til grund, at Virksomhed og XX senest på tidspunktet for påbegyndelsen af praktikopholdet den 18. februar 2013 var nået til enighed om praktikopholdet og dets væsentlige vilkår i overensstemmelse med alles underskrivelse af den foreskrevne aftaleformular. Praktikaftalen mellem disse parter var derfor allerede indgået mundtligt, da praktikopholdet blev påbegyndt, og elevens senere underskrivelse indebar alene en skriftlig bekræftelse af den aftale, som allerede var indgået og bindende for parterne.