Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-33/ 13-06-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 26. november 2012 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 26. november 2012, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til præmie og bonus for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 19. december 2012 klaget over, at AUB (tidligere AER) har tilbagesøgt udbetalt præmie og bonus på i alt 16.000 kr. for eleven XX.

Oplysninger i sagen

Det fremgår af sagen, at Virksomhed v/NN (CVR-nummer xx xx xx xx) den 20. juli 2006 indgik uddannelsesaftale med eleven XX med begyndelsesdato den 21. juli 2006.

Den 30. september 2009 blev der i forbindelse med virksomhedsoverdragelse indgået et tillæg til uddannelsesaftalen, hvorved Virksomhed (CVR-nummer xx xx xx xx) indtrådte i aftalen med virkning fra den 1. oktober 2009 og indtil aftalens udløb den 26. april 2010 i stedet for den hidtidige virksomhed Virksomhed v/NN (CVR-nummer xx xx xx xx).

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 28. februar 2013 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at Virksomhed den 21. januar 2010 har fået udbetalt 2 præmierater, i alt 4.000 kr., og den 23. februar 2010 3. præmierate på 2.000 kr. og bonus på 10.000 kr. Udbetaling er sket efter ansøgning på AUB’s selvbetjening.

Den 26. november 2012 har AUB krævet præmie og bonus på i alt 16.000 kr. betalt tilbage. Efter at Virksomhed den 4. december 2012 telefonisk havde klaget herover til AUB, har AUB fastholdt kravet, og Virksomhed har herefter indbragt afgørelsen for Ankenævnet.

Ved tillægget til uddannelsesaftalen er Virksomhed indtrådt i den hidtidige virksomhedsindehavers rettigheder og forpligtelser. Da prøvetiden på de første 3 måneder er opbrugt i forbindelse med den oprindelige uddannelsesaftale, er der ikke nogen prøvetid tilbage, og aftalen berettiger derfor ikke til udbetaling af præmie og bonus.

Ankenævnets begrundelse

Indgåelse af en uddannelsesaftale giver kun arbejdsgiveren ret til præmie og bonus, hvis aftalen er indgået efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2009 af reglerne herom, og hvis der er en prøvetid, jf. AUB-lovens § 15 c, der svarer til den tidligere AER-lovs §§ 16 og 17. Prøvetiden er de første 3 måneder af elevens praktiktid, jf. § 60, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

Eleven XX gennemgik den fulde prøvetid på 3 måneder i forbindelse med sin uddannelsesaftale med Virksomhed v/NN af 20. juli 2006. Den tillægsaftale om samme uddannelse, som Virksomhed og XX indgik den 30. september 2009, blev indgået som følge af virksomhedsoverdragelse, hvorved Virksomhed over for eleven XX indtrådte i den hidtidige ejers pligter og rettigheder, og denne tillægsaftale indebar dermed ikke nogen prøvetid. Den oprindelige elevaftale med prøvetid blev indgået før reglerne om præmie og bonus trådte i kraft den 1. juli 2009. Arbejdsgiveren er derfor ikke berettiget til præmie eller bonus for indgåelsen af denne tillægsaftale.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 26. november 2012.