Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-27 / 05-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 21. februar 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 21. februar 2014, hvorefter Virksomhed A krav på udbetaling af præmie samt 1.-3. bonusrate for eleven XX er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed A har anført, at både Virksomhed B samt Uddannelsesinstitution X har oplyst, at  Virksomhed A blot skulle søge præmie og bonus inden elevens ophør.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 10. marts 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus og har oplyst, at Virksomhed A den 1. december 2011 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. december 2011.

De tre præmierater blev frigivet henholdsvis den 5. februar 2012, den 6. marts 2012 og den 5. april 2013 og blev forældet henholdsvis den 5. februar 2013, den 6. marts 2013 og den 5. april 2013.

1.-3. bonusrate blev frigivet henholdsvis den 5. juli 2012, den 3. oktober 2012 og den 1. januar 2013 og blev forældet den 5. juli 2013, den 3. oktober 2013 og den 1. januar 2014.

4. bonusrate blev frigivet den 27. december 2013 og kan søges via selvbetjeningsværktøjet indtil den 27. december 2014.

Den 21. februar 2014 kontaktede Virksomhed A telefonisk AUB om udbetaling af præmie og bonus. AUB oplyste i den forbindelse, at kravet om udbetaling af præmie samt 1.-3. bonusrate var forældet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus fremgår af AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3. Herefter forældes præmie og bonus 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret til præmie og bonus. En tilsvarende bestemmelse fremgik tidligere af § 3, stk. 6, i en ændringslov til den daværende lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Der er ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår uddannelsesaftale indgået den 1. december 2011. Det følger af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i § 7, navnlig stk. 3, i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, at der ydes præmie og bonus i henhold til de hidtil gældende bestemmelser i §§ 16 og 17 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. § 3, stk. 2 og 4, i lov nr. 1230 af 2. november 2010.

Det er herefter en betingelse for udbetaling af præmie og bonus, at ansøgning herom indgives til AUB (tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion) ”senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil”, jf. § 16, stk. 3, om præmie og § 17, stk. 3, om bonus. Der er ikke i loven nogen bestemmelse, som åbner mulighed for at se bort fra denne betingelse.

Ankenævnet tiltræder det, som AUB har anført om, hvornår Virksomhed A opnåede ret til de enkelte ydelser, og derfor også, at ansøgning er indgivet for sent som afgjort af AUB. Det forhold, at Virksomhed B samt Uddannelsesinstitution X måtte have vejledt virksomheden forkert om forældelsesreglerne, kan ikke forpligte AUB til at betale i strid med loven, men er et anliggende mellem klageren og de pågældende.