Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-131 / 25-08-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 2. maj 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB's afgørelse af 2. maj 2013, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af præmie og bonus for eleverne XX og NN.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 27. maj 2013 bl.a. anført, at man ikke har været klar over reglerne om forældelsesfristen for ansøgning om præmie og bonus og ikke har fået vejledning herom fra AUB.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

Den 12. april 2013 rettede Virksomhed henvendelse til AUB med anmodning om udbetaling af præmie og bonus for nærmere angivne elever.

AUB meddelte i afgørelse af 2. maj 2013, at adgangen til at få udbetalt præmie og bonus for eleverne var forældet inden henvendelsen af 12. april 2013. AUB henviste i den forbindelse til nogle vedhæftede oversigter.

AUB har i sin udtalelse til Ankenævnet, som klageren har haft lejlighed til at kommentere, fastholdt sin afgørelse under henvisning til AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, hvorefter præmie og bonus forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.

AUB har supplerende oplyst, at der i informationsbreve oplyses om præmie og bonus, herunder om at ansøgning skal ske via AUB selvbetjening Erhverv på ATP’s hjemmeside, hvor der gives yderligere information om ordningerne.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § I 7, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes.

Idet Virksomhed først rettede henvendelse til AUB om udbetaling af de nævnte beløb over 1 år efter at have opnået ret til udbetaling heraf, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Det, som klageren har anført om manglende kendskab til reglerne og vejledning, kan ikke føre til noget andet resultat, og Ankenævnet finder efter det, der er oplyst om vejledning om reglerne på AUB’s hjemmeside, ikke grundlag for at kritisere AUB’s vejledning om disse regler.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse.