Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-65 / 15-05-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Virksomhed over afgørelse af 18. februar 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB's afgørelse af 18. februar 2013, hvorefter Virksomhed ikke længere kan få udbetalt lønrefusion med voksensats for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i brev af 5. marts 2013 anført, at man troede, at udbetalingen af lønrefusion foregik automatisk, og derfor ikke har fået ansøgt om lønrefusion inden for fristen. Firmaet anmoder med henvisning til manglende information om dispensation.

AUB’s udtalelse i anledning af klagen 

AUB har i brev af 15. maj 2013 fastholdt sit afslag på udbetaling af lønrefusion og har oplyst, at Virksomhed den 7. december 2006 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen påbegyndtes den 1. januar 2007 og afsluttedes den 31. december 2010.

Der var under uddannelsesaftalen skoleophold fra den 12. oktober til den 18. december 2009, hvorunder der blev udbetalt lønrefusion med satsen for 4. årselev, svarende til 2.800 kr. pr. uge.

Den 24. januar 2013 ansøgte Virksomhed om, at eleven godkendtes som voksenelev. AUB afslog den 18. februar 2013 ansøgningen under henvisning til, at ansøgningen var indgivet mere end 3 år efter, at arbejdsgiver i givet fald ville have været berettiget til ydelsen, og at den dermed er forældet.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for lønrefusion findes i bekendtgørelse nr. 129 af 21. februar 2011 om udbetaling af lønrefusion mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere med senere ændringer (nu bekendtgørelse nr. 1302 af 19. november 2013). Her fremgår det af § 14, at arbejdsgiverens krav på lønrefusion forældes 3 år efter skoleperiodens afslutning. AUB har ikke hjemmel til at dispensere fra forældelsesfristen.

AUB oplyser i øvrigt, at udbetaling af lønrefusion sker automatisk efter afsluttet skoleophold med den sats, eleven er indplaceret på. For at opnå voksenelevsatsen skal arbejdsgiver imidlertid søge om at få eleven godkendt som voksenelev, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3. Ved godkendelse af eleven kan der udbetales lønrefusion med voksenelevsatsen for skoleophold i op til 3 år forud for godkendelsen.

Ankenævnets begrundelse

Det er i § 14 i bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion mv. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere (bekendtgørelse nr. 1302 af 19. november 2013 med senere ændringer) fastsat, at ”Arbejdsgivernes krav på lønrefusion … forældes 3 år efter afslutningen af det skoleophold, som kravet vedrører”.  Der er ikke i bekendtgørelsen nogen bestemmelse, som giver AUB adgang til at se bort fra denne betingelse, og der foreligger heller ikke i øvrigt grundlag for at se bort fra betingelsen.

Udbetaling af lønrefusion med voksensats forudsætter, at arbejdsgiveren har ansøgt om at få eleven godkendt som voksenelev, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3. Virksomhed ansøgte først den 24. januar 2013 om at få eleven XX godkendt som voksenelev. Godkendes en elev som voksenelev, kan der udbetales lønrefusion med voksenelevsatsen for skoleophold i op til 3 år forud for godkendelsen. Elevens skoleophold blev afsluttet den 18. december 2009, hvilket er mere end 3 år forud for ansøgningen om godkendelse som voksenelev, og ansøgningen er således indgivet for sent.

Ankenævnet stadfæster herefter AUB’s afgørelse af 18. februar 2013.