Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-117 / 26-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Person A over 3 afgørelser af 1. maj 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelser af 1. maj 2013, hvorefter Person B, Person C og Person D hver skal have udbetalt et engangsbeløb på 3.065,09 kr. efter deres far, Person E, der døde den 14. februar 2013.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

ATP’s afgørelser

ATP har i tre afgørelser af 1. maj 2013 bestemt, at Person B, Person C og Person D hver skal have udbetalt et engangsbeløb efter ATP-lovens § 11 a på 3.065,09 kr. efter deres far Person E.

Klagen

Person A har som værge for Person B, Person C og Person D klaget over de tre afgørelser under anbringende af, at børnene har ret til at få udbetalt engangsydelse efter § 14 e om ”ny ordning” og ikke kun efter § 11 a om ”gammel ordning”.

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 14. juni 2013 fastholdt afgørelserne og oplyst, at ATP udbetaler engangsbeløb til afdøde medlemmers børn efter to ordninger – ”gammel ordning” eller ”ny ordning” – afhængig af afdødes indbetalte bidrag til ATP henholdsvis før og efter 1. januar 2002. ATP henviser i udtalelsen til, at det følger af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1352 af 15. december 2009 om beregning og udbetaling af engangsbeløb i forbindelse med et medlems død, at det kun er bidrag fra og med 2002, der tæller med ved beregningen af, om kravet om 2 års bidrag i ”ny ordning” er opfyldt.

ATP har udbetalt de tre børnesummer til Person A efter ”gammel ordning”, jf. ATP-lovens § 11 a, stk. 1. Ifølge ATP-lovens § 11 a, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, i 2009-bekendtgørelsen, udgør beløbet for hvert barn én gang den årlige pension, som afdøde ville være berettiget til som 67-årig ud fra summen af bidrag indbetalt til ATP før 2002. Beløbet udgør for hvert barn 3.065 kr. før fradrag af 40 % afgift.

Børnesummer på 50.000 kr., jf. ATP-lovens § 14 e, udbetales i ”ny ordning” blandt andet på betingelse af, at der er indbetalt 2 årsbidrag for afdøde, hvilket svarer til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. For Person E er der indbetalt 2.684 kr. i 2002 svarende til 12 måneders bidrag og 2.014 kr. i 2003 svarende til 9 måneders bidrag. Der er således i alt indbetalt bidrag for afdøde for 21 måneder og ikke de krævede 24 måneder (2 år).

Da de indbetalte bidrag for Person E kun svarer til 1,75 årsbidrag, gør det ikke nogen forskel, at kravet om 2 årsbidrag kan opfyldes med et samlet bidrag på 1,94 årsbidrag, jf. § 7, stk. 1, i 2009-bekendtgørelsen om beregning og udbetaling af engangsbeløb i forbindelse med et medlems død.

Person A er blevet partshørt over ATP’s udtalelse, men er ikke fremkommet med bemærkninger i den forbindelse.

Ankenævnets begrundelse

Ved et ATP-medlems død udbetales børneydelse efter ATP-lovens § 11 a (”gammel ordning”), medmindre betingelserne for børneydelse efter ”ny ordning” i ATP-lovens § 14 e er opfyldt.

Børneydelse efter ”ny ordning”, jf. § 14 e, kan kun udbetales til børn efter medlemmer, der fra 1. januar 2002 har været medlemmer af tillægspensionsordningen i sammenlagt mindst 2 år, og som derudover har betalt bidrag svarende til mindst 2 årsbidrag, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 1352 af 15. december 2009 om beregning og udbetaling af engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død. Ifølge bekendtgørelsens § 7 er betingelsen om indbetaling af 2 årsbidrag opfyldt, når summen for samtlige indbetalingssår efter 2001 svarer til mindst 1,94 årsbidrag.  

ATP har oplyst, at der i tiden efter 1. januar 2002 er indbetalt ATP-bidrag for Person E for 21 måneder svarende til 1,75 årsbidrag.

Ankenævnet tiltræder herefter, at betingelserne for udbetaling af børneydelse efter ”ny ordning” i medfør af ATP-lovens § 14 e ikke er opfyldt.

Ankenævnet stadfæster derfor ATP’s afgørelser, hvorefter Person B, Person C og Person D hver skal have udbetalt et engangsbeløb på 3.065,09 kr. i medfør af ATP-lovens § 11 a om ”gammel ordning”.