Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-69 / 02-11-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Organisation X på vegne af XX over Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) afgørelse af 8. maj 2014

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 8. maj 2014, hvorefter XX beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven er 50 % for 2013.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Organisation X har ved brev af 21. maj 2014 henvist til, at der i forbindelse med XX’s fratræden den 30. juni 2013 blev foretaget afregning af feriegodtgørelse til Feriekonto. Organisation X mener, at ferieperioden, der er afregnet feriegodtgørelse for, også bør medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskravet for 2013.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 17. juni 2013 fastholdt sin afgørelse.

Skattenedslag til seniorer betinges bl.a. af, at senioren opfylder et arbejdstidskrav efter skattenedslagslovens § 4. For at opfylde arbejdstidskravet skal personen hvert indkomstår være bidragspligtig efter ATP-lovens § 2 eller § 2 a, stk. 2, 1. pkt., og betale årsbidrag efter ATP-lovens § 15 som fuldtidsbeskæftiget medlem, jf. skattenedslagslovens § 4, stk. 3, nr. 1.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag ved mindst 117 timers arbejde pr. måned for månedslønnede, 54 timers arbejde pr. 14. dag for 14-dages lønnede og 27 timer pr. uge for ugelønnede. ATP- lovens timegrænse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget skal være opfyldt i 90 % af lønperioderne.

I indkomståret 2013 har ATP registeret beskæftigelse på fuld tid i perioden januar- juni 2013. Efter det oplyste er XX fratrådt sin stilling den 30. juni 2013. I den forbindelse er der afregnet feriegodtgørelse til Feriekonto. Afholdelse af ferie, svarende til den indbetalte feriegodtgørelse, vil i givet fald ske uden for ansættelsesforholdet. Ferie uden for et ansættelsesforhold kan efter fast praksis ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.

På baggrund af ovenstående finder ATP, at beskæftigelsesgraden for 2013 kan fastsættes til 50 %.

Ankenævnets begrundelse

Efter § 4, stk. 3, i lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer (skattenedslagsloven), anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen enten 1) har været bidragspligtig efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægs- pension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. Efter skattenedslagslovens § 4, stk. 4, anses en person dog også for fuldtidsbeskæftiget, hvis der er indbetalt ATP-bidrag, der sammenlagt svarer til 90 % af fuldt årsbidrag, eller hvis det kan dokumenteres, at arbejdstidskravet er opfyldt i 90 % af lønperioderne.

Efter ATP-loven betales fuldt årsbidrag, når lønmodtageren har været fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Det fremgår af § 2, stk. 2, i bilagene til bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, at der ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag. Fuldt bidrag forudsætter efter bekendtgørelsen, at lønmodtageren i lønperioden har arbejdet mindst 117 timer for månedslønnede, 54 timer for 14-dageslønnede og 27 timer for ugelønnede.

Afholdelse af ferie med feriegodtgørelse kan kun medregnes ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden, når ferieperioden afholdes i et ansættelsesforhold. Efter det oplyste er XX imidlertid fratrådt sin stilling den 30. juni 2013. Evt. ferieafholdelse efter denne dato sker uden for et ansættelsesforhold og kan ikke medregnes som beskæftigelse ved opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2013.

Ankenævnet tiltræder derfor ATPs opgørelse af XX beskæftigelse i indkomståret 2013, således at beskæftigelsesgraden for 2013 fastsættes til 50 %.

Ankenævnet stadfæster derfor ATPs afgørelse.