Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-161 / 18-03-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Organisation A på vegne af Organisation B over afgørelse af 12. juli 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet stadfæster ATPs afgørelse af 12. juli 2012, hvorefter Organisation B skulle betale 263.530,68 kr. i renter i anledning af for sen indbetaling af ATP-bidrag for 1. kvartal 2012, således at ATP ikke skal tilbagebetale 260.798,28 kr.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Organisation A har i sin klage af 8. august 2012 anført, at Organisation Bs betaling af ATP-bidrag for 1. kvartal 2012 var forsinket som følge af, at ATPs faktura af 18. april 2012 ikke var tilsendt Organisation B elektronisk som angivet i loven om offentlige betalinger og endvidere henset til den korte betalingsfrist. Organisation A henviser til, at det ved fakturering af offentlige myndigheder er påkrævet, at faktureringen sker elektronisk. Organisation A har været i dialog med Moderniseringsstyrelsen, der dog ikke har taget stilling til, om ATP kan undlade elektronisk opkrævning af ATP-bidrag. Uanset dette burde ATP dog frem sende elektroniske regninger og betalingsfristen burde være 30 dage.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 20. december 2012 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at ATP den 17. april 2012 sendte oplysning til NETS om, at Organisation B skulle opkræves i alt 17.542.909,10 kr. i ATP-bidrag for 1. kvartal 2012. Som forfaldsdag var anført den 1. maj 2012, og sidste rettidige betalingsdag var angivet som den 7. maj 2012.

Den 14. maj 2012 betaler Organisation B de opkrævede ATP-bidrag.

Da indbetalingen ikke var modtaget inden for betalingsfristen, sendte ATP oplysning til NETS den 12. juni 2012 om, at Organisation A havde et overskydende beløb på 2.732,40 kr. til gode vedrørende ATP-bidrag for 1. kvartal 2012, samt at Organisation A skulle betale 263.530,68 kr. i rente, da betalingsfristen var overskredet.

Den 25. juni 2012 betalte Organisation B i alt 260.798,28 kr. svarende til det opkrævede rentebeløb, fratrukket det overskydende beløb for 1. kvartal 2012. Med brev af 3. juli 2012 anmodede Organisation A på vegne Organisation B om, at rentekravet blev annulleret og det indbetalte rentebeløb tilbagebetalt. 

ATP har ved sin afgørelse af 12. juli 2012 fastholdt, at ATP-bidrag for 1. kvartal 2012 var indbetalt for sent, idet indbetaling først skete den 14. maj 2012, dvs. 7 dage efter sidste rettidige indbetalingsdag. Organisation B har som arbejdsgiver ansvaret for rettidig betaling, jf. ATP- bekendtgørelsens § 9, stk. 3. Rentekravet er beregnet efter reglerne i ATP-lovens § 17, stk. 3.

ATP har i sin udtalelse af 20. december 2012 i anledning af klagen udtalt, at reglerne om e- fakturering ikke finder anvendelse for ATP, idet reglerne om opkrævning efter ATP-loven er uforenelige med reglerne om e-fakturering. ATP-bekendtgørelsens § 9 indeholder således en udtømmende angivelse af de betalingsmåder, som arbejdsgiveren kan anvende ved indbetaling af ATP- bidrag. Der er herved fastsat særlige regler om indbetaling af ATP-bidrag, således at lov om offentlige betalinger ikke finder anvendelse, jf. denne lovs § 12, stk. 4.

ATP kan, når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetalingen samt eftergive bidrag og renter, jf. ATP-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Det er imidlertid ATPs opfattelse, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder i denne sag, som kan medføre, at den opkrævede rente eftergives. ATP lægger vægt på, at den forsinkede betaling efter det oplyste må henføres til forhold hos arbejdsgivere, dels fordi reglerne om e-fakturering ikke finder anvendelse ved opkrævning af ATP-bidrag, dels fordi en betalingsfrist på mindre end 30 dage ikke generelt ses at give an ledning til forsinkelser af Organisation Bs betaling af ATP-bidrag.

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-bekendtgørelsens § 8, stk. 2, (bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension) forfalder ATP-bidrag for årets 1. kvartal til betaling den 1. maj med sidste rettidige betalingsdag den 7. maj. Det påhviler arbejdsgiveren at sikre, at betaling sker rettidigt, jf. ATP-lovens § 17, stk. 1, og ATP-bekendtgørelsens § 9, stk. 3. Det er i bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2, nærmere angivet, hvorledes betaling skal ske.

Indbetaler arbejdsgiveren ikke bidraget rettidigt, skal arbejdsgiveren efter ATP-lovens § 17, stk. 3, og ATP-bekendtgørelsens § 10, stk. 1, betale en rente på 1,5 % af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.

ATP modtog først Organisation Bs ATP-bidrag for 1. kvartal den 14. maj 2012. Beløbet blev således indbetalt for sent, og Organisation B skal derfor betale renter som anført, jf. ATP- lovens § 17, stk. 3, og ATP-bekendtgørelsens § 10, stk. 1.

ATP kan efter ATP-bekendtgørelsens § 10, stk. 2, eftergive rente, når særlige omstændigheder taler derfor. Efter fast praksis sker eftergivelse som udgangspunkt kun, hvis der er begået fejl af ATP eller hvis arbejdsgiveren skønnes at have sådanne økonomiske eller sociale problemer, at eftergivelse findes rimelig.

I den foreliggende sag skyldes den for sene indbetaling ifølge Organisation A imidlertid, at ATP ikke har anvendt elektronisk fakturering, og at betalingsfristen var kortere end 30 dage.

Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte ATPs vurdering, hvorefter der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at eftergive den krævede rente. Ankenævnet lægger herved til grund, at ATP-bekendtgørelsens § 9 udtømmende gør op med, hvorledes betaling skal ske, og at ATP derfor ikke ved opkrævning af ATP-bidrag er underlagt reglen i lovbekendtgørelse nr. 798 af 26. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Endvidere kan en kortere betalingsfrist end 30 dage ikke i sig selv begrunde eftergivelse af renter.

Ankenævnet stadfæster herefter ATPs afgørelse af 12. juli 2012.