Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-241 / 12-05-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Kommune X over afgørelse af 28. Oktober 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 28. oktober 2013, hvorved Kommune X ikke er berettiget til refusion af udgifter til eleven XX i forbindelse med udstationering i udlandet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Kommune X har i klagen af 22. november 2013 anført, at eleven var opført på forkert magi- stratsafdeling på den liste, kommunen oprindeligt fik fra projektet ”XX”, og derfor blev der ikke søgt om refusion rettidigt. Så snart man opdagede fejlen, blev der søgt om refusion.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 27. januar 2014 fastholdt sin afgørelse.

AUB har oplyst, at eleven XX den 28. september 2012 påbegyndte en udstationering, som afsluttedes den 30. november 2012. Eleven var under udstationering ansat af Kommune X.

Den 8. juli 2013 modtog AUB en ansøgning om refusion af rejseudgifter og løn i forbindelse med udstationeringen, hvilket AUB afslog den 29. juli 2013 med henvisning til, at ansøgningsfristen var overskredet.

AUBs afgørelse blev sendt til en forkert adresse og nåede derfor ikke frem til modtageren. Afgørelsen blev genfremsendt den 30. september 2013, og AUB meddelte den 28. oktober 2013, at klagefristen på 4 uger først løb fra den 28. oktober 2013.

AUB har oplyst, at udstationering er omfattet af reglerne i PIU-bekendtgørelsens § 1 om udstationering af elever med dansk uddannelsesaftale. Efter § 1, stk. 3, yder AUB fuld refusion til arbejdsgiver for forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver. AUB refunderer desuden rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren.

For elever omfattet af § 1, stk. 3, gælder, at ansøgningen skal være indgivet senest 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen, jf. § 19, stk. 1, 2. pkt. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra fristoverskridelser på højst 2 måneder.

Kommune X ‘s ansøgning om refusion udgifter i forbindelse med udstationeringen blev indgivet den 8. juli 2013, hvilket er mere end 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen den 30. november 2013 og mere end 6 måneder fra afslutningen af udstationeringen. AUB har derfor ikke vurderet, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en overskridelse med op til 2 måneder.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om arbejdsgivers refusion ved udstationering af elever i udlandet findes i bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 3, om udstationering af elever med dansk uddannelsesaftale yder AUB fuld refusion til arbejds- giver for forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt ud- betales af den udenlandske arbejdsgiver.

For elever omfattet af § 1, stk. 3, skal ansøgningen være indgivet senest 4 måneder efter afslutningen af udstationeringen, jf. § 19, stk. 1, 2. pkt. AUB kan i særlige tilfælde se bort fra fristoverskridelser på indtil 2 måneder.

Eleven XX påbegyndte den 28. september 2012 en udstationering, som afsluttedes den 30. november 2012. Eleven var under udstationeringen ansat af Kommune X.

Ansøgning om refusion af udgifter i forbindelse med udstationeringen blev indgivet den 8. juli 2013, hvilket vil sige godt 7 måneder efter afslutningen af udstationeringen den 30. november 2013. Ansøgningsfristen på 4 måneder er således overskredet, og da der tillige er gået mere end 6 måneder fra afslutningen af udstationeringen, er der ikke anledning til at vurdere, om der forligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en overskridelse med op til 2 måneder.

Da ansøgningsfristen således er overskredet, er Kommune X ikke berettiget til udbetaling af refusion for udgifter i forbindelse med udstationeringen af eleven XX. Det forhold, at Kommune X har oplyst, at eleven ved en fejl var opført forkert på en intern liste over elever under udstationering, kan ikke føre til noget andet resultat.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.