Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-24 / 21-10-2014

Afgørelse vedrørende klage fra kommune X over afgørelse af 14. februar 2014 fra ATP

Ankenævnet ændrer ATPs afgørelse af 14. februar 2014, hvorefter ikke kan få tilbagebetalt indbetalte renter, 41.634,32 kr. i alt, som det blev pålagt kommunen at betale i anledning af for sen indbetaling af AES/AUB-bidrag på i alt 2.917.112,85 kr. for 3. kvartal 2013. Rentebeløbet eftergives kommunen, og skal derfor tilbagebetales til denne.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Kommune X har i sin klage af 25. februar 2014 anført, at de 2.917.112,85 kr., der senest den 20. januar 2014 skulle være betalt, ved en fejl den 9. januar 2014 blev indbetalt til ATPs NemKonto i stedet for ATPs FI-konto, hvortil betaling først skete den 30. januar 2014. ATP returnerede først den 21. januar 2014 beløbet fra NemKonto, og den for sene indbetaling kunne være undgået, hvis ATP havde udvist rettidig omhu og straks havde returneret beløbet. Kommune X henviser til, at hvis ATP havde returneret beløbet umiddelbart efter fejlindbetalingen, ville kommunen have opdaget fejlen og kunnet nå at betale rettidigt. Der er fejl på begge sider, og det er urimeligt, at kommunen skal betale rente på grund af ATPs langsommelige sagsbehandling.

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 23. juni 2014 fastholdt sin afgørelse og oplyst, at bidrag til Samlet Betaling for 3. kvartal 2013 først er sket til rette kreditornummer (Samlet Betaling) den 30. januar 2014, dvs. for sent. Sidste rettidige betalingsdag var den 20. januar 2014.

Efter ATPs opfattelse kan betaling til et andet kreditornummer eller en anden konto i ATP ikke sidestilles med betaling til ATP, da der er tale om forskellige ordninger og modtagere, uanset at de har det til fælles, at de administreres af ATP.

ATP anfører, at det fremgår af § 6, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1646 af 27. december 2013 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag (videreført i den gældende bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2014), at sker indbetaling af AES-bidraget ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling. Af § 6, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse fremgår, at sker indbetaling af AUB-bidraget m.m. ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget med 1½ % for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

ATP kan efter bekendtgørelsens § 7, stk. 3, eftergive renter, når særlige omstændigheder taler herfor. Det er imidlertid ATPs opfattelse, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder i denne sag, som kan medføre, at den opkrævede rente eftergives. ATP lægger vægt på det af klager oplyste om, at der var tale om en fejl ved oprettelsen af betalingen hos arbejdsgiver, idet der ikke blev indtastet en betalingslinje, og at det ikke er forhold hos ATP, der er årsag til, at betalingen af bidrag for 3. kvartal 2013 ikke er sket rettidigt.

Ankenævnets begrundelse

Efter bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrags § 8, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse nr. 1646 af 27. december 2013 forfalder bidrag, der indgår i fællesopkrævning for 3. kvartal, til betaling 1. januar med sidste rettidige betalingsdag den 20. januar. Det påhviler arbejdsgiveren at sikre, at betaling sker rettidigt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4. Det er i bekendtgørelsens § 8 angivet, hvorledes betaling skal ske.

Indbetaler arbejdsgiveren ikke AES-bidraget rettidigt, skal arbejdsgiveren efter bekendtgørelsens § 6, stk. 1, betale en rente med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling. Indbetaler arbejdsgiveren ikke uddannelsesbidraget (AUD) rettidigt, skal arbejdsgiveren betale rente af bidraget med 1½ % for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

ATP modtog først kommune X’s bidrag for 3. kvartal den 30. januar 2014. Beløbet blev således indbetalt for sent, og kommune X skal derfor betale renter som anført i bekendtgørelsens § 6.

ATP kan efter bekendtgørelsens § 7, stk. 2, eftergive renter, når særlige omstændigheder taler derfor. Efter praksis kan der f.eks. ske eftergivelse, hvis der er begået fejl af ATP.

Kommune X overførte den 9. januar 2014 det skyldige beløb på i alt 2.917.112,85 kr. til ATPs NemKonto. Beløbet skulle imidlertid senest den 20. januar 2014 være indsat på ATP’s FI-konto.

Da ATP konstaterede, at beløbet ikke hørte hjemme på ATPs NemKonto, tilbageførte ATP den 21. januar 2014 beløbet til regionskommunens konto uden særskilt orientering herom.

Da regionskommunen den 30. januar 2014 modtog rykker fra ATP om betaling, blev beløbet samme dag overført til den korrekte ATP-konto.

På denne baggrund finder Ankenævnet, at der foreligger sådanne helt særegne omstændigheder, at eftergivelse af renter i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 7, stk. 2, bør ske. Ankenævnet ændrer derfor den påklagede afgørelse. Rentebeløbet skal således eftergives og tilbagebetales.