Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-167 / 19-12-2014

Afgørelse vedrørende klage fra Firma v/XX over afgørelse af 20. juli 2012 fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (nu Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet ændrer AUBs afgørelse af 20. juli 2012, således at der på det foreliggende grundlag ikke kan kræves tilbagebetaling af Firma v/XX af 4.398 kr. af udbetalt lønrefusion.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Firma v/XX har i brev af 7. august 2012 klaget under anbringende bl.a. af, at lønnen er indberettet efter skolens oplysninger, at han har opfyldt sin oplysningspligt, og at AUB selv er skyld i fejlen.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB (tidligere Arbejdsmarkedets Elevrefusion) har i brev af 3. oktober 2012 oplyst, at der uberettiget er udbetalt i alt 4.398 kr. for meget, og at Firma v/XX er ansvarlig for at sikre, at lønrefusion udbetales med korrekt sats. På denne baggrund har AUB fastholdt sin afgørelse om tilbagesøgning af i alt 4.398 kr.

AUB har nærmere oplyst, at Firma v/XX den 5. september 2011 indgik en kort uddannelsesaftale med eleven NN. Aftalen påbegyndtes den 6. september 2011 og afsluttedes den 31. december 2011. I denne periode var eleven 4 gange på skoleophold, hvorunder AUB udbetalte lønrefusion.

Den 13. februar 2012 påbegyndte eleven en ny uddannelsesaftale med en ny arbejdsgiver. På den baggrund krævede AUB den 20. juli 2012 tilbagebetaling af for meget udbetalt lønrefusion, der var udbetalt efter bekendtgørelse nr. 129 af 21. februar 2011 om udbetaling af lønrefusion mv. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Af dennes § 8, stk. 2, fremgår at fastlæggelsen af satsen sker med udgangspunkt i uddannelsens længde, og at den beregnes fra slutningen af uddannelsen. Ved beregningen anvendes 5 forskellige satser. Den ene sats anvendes kun for voksenelever, og her anvendes samme sats gennem hele uddannelsen. 4 af satserne anvendes med én sats for hvert uddannelsesår. Beregningen sker med udgangspunkt i oplysninger om uddannelsesaftalens slutdato, den normerede varighed af uddannelsen og skoleopholdets begyndelsesdato. Beregningen sker maskinelt. Reglerne om fastsættelse af refusionssatser har ikke sammenhæng med indplacering på løntrin eller udbetaling af tillæg.

I den konkrete sag har den maskinelle beregning taget udgangspunkt i den korte uddannelsesaftales slutdato, som imidlertid ikke svarer til datoen for uddannelsens afslutning. De fire skoleophold er herefter indplaceret på den højeste sats 4, og AUB har udbetalt lønrefusion svarende hertil.

Efterfølgende har AUB fra skolen fået indberettet en ny uddannelsesaftale for eleven hos en ny arbejdsgiver. Denne indberetning har medført en maskinel omberegning af hele uddannelsesforløbet og en deraf følgende ny satsberegning. Det er denne omberegning, der har medført et tilbagesøgningskrav på i alt 4.398 kr.

AUB udsender breve med orientering om refusionsbeløbene til arbejdsgiverne, der skal reagere, hvis refusionsbeløbet ikke er korrekt. Reagerer arbejdsgiver ikke, udbetales det beregnede beløb automatisk. AUB finder således, at det er arbejdsgivers ansvar at korrigere oplysningerne i orienteringsbrevet og at holde sig orienteret om satserne og reglerne for udbetaling, som bl.a. fremgår af AUBs hjemmeside.

Ankenævnets begrundelse

AUB kan efter AUB-lovens § 23 a, stk. 1, (kun) træffe bestemmelse om tilbagebetaling, hvis en modtager af ydelser har givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelser.

Der ses ikke i det i sagen oplyste om ansøgning og udbetaling af støtte at være grundlag for at fastslå, at Firma v/XX har givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af lønrefusion.

Der har derfor ikke været grundlag for som sket at træffe bestemmelse om tilbagebetaling. Ankenævnet ændrer derfor den påklagede afgørelse, således at Firma v/XX ikke på det foreliggende grundlag skal tilbagebetale noget beløb.