Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-231 / 27-01-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 9. oktober 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Organisation X’s klage af 6. november 2013 på vegne af XX over ATPs afgørelse af 9. oktober 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 3. december 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2012 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for indkomståret 2011.

Organisation X har i klagen til Ankenævnet anført, at Organisation X som arbejdsgiver ved en fejl har indberettet ATP bidrag forkert. Efterfølgende er der blevet indbetalt korrekt ATP bidrag for XX svarende til fuldtidsansættelse.

XX har i brev af 18. december 2013 oplyst, at hun efter modtagelsen af ATPs brev i juni 2012 om beskæftigelsesgraden for 2011 gjorde sin arbejdsgiver opmærksom på fejlen. Arbejdsgiveren oplyste, at fejlen var blevet rettet. Sidst på året blev hun imidlertid efter henvendelse til ATP opmærksom på, at fejlen alligevel ikke var blevet rettet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 er først frem­sat den 3. december 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2011.

På Ankenævnets vegne