Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-214 / 19-09-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 9. oktober 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 15. oktober 2013 over ATPs afgørelse af 9. oktober 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008, 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved henvendelse i 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de på­gældende år.

Det fremgår af sagens akter, at XX ved brev af december 2009 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2008. Videre fremgår det, at ATP’s opgørelse af XX’s beskæftigelsesgrad for 2009 blev fremsendt med brev af juli 2010, og beskæftigelsesgraden for 2010 blev fremsendt med brev af marts 2011.

ATP har oplyst til sagen, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelser ved telefonisk henvendelse den 9. oktober 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at han ikke reagerede på ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden for 2008, 2009 og 2010, idet han gik ud fra, at opgørelserne alene vedrørte hans danske ansættelsesforhold, og at der ville blive taget højde for hans ansættelse på arbejdsplads X i Sverige på anden måde.

ATP har i udtalelse af 7. november 2013 fastholdt, at indsigelsesfristerne i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårerne 2008, 2009 og 2010 er først frem­sat den 9. oktober 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX antog, at opgørelsen alene vedrørte hans danske ansættelsesforhold, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2008, 2009 og 2010.