Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-50 / 06-06-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 9. april 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 15. april 2014 over ATPs afgørelse af 9. april 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 10. marts 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX henholdsvis i juni 2010 og juni 2013 havde mod­taget medde­lelsen om beskæftigelsesopgørelsen for de på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at hun først nu (2014) er blevet bekendt med sammenhængen i hele seniorskattenedslaget, at hun i alle årene 2009-2013 har været fuldtidsbeskæftiget som arkitekt, og at firmaet er villig til at indbetale den manglende ATP.

ATP har i udtalelse af 13. maj 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2012 er først frem­sat i marts 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX ikke har været opmærksom på indsigelsesfristen og først nu er blevet opmærksom på sammenhængen i skattenedslaget, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2009 og 2012.