Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-244 / 08-10-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 8. november 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 26. november 2013 over ATPs afgørelse af 8. november 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP i november 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for det på­gældende år.

Det fremgår af sagens akter, at XX ved brev af juni 2013 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2012.

ATP har oplyst til sagen, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelse ved brev af 3. november 2013.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at hun ikke selv var skyld i den fejl, der var i beregningen af hendes beskæftigelsesgrad, og at hun først opdagede fejlen den 3. november 2013.

ATP har i udtalelse af 6. december 2013 fastholdt, at indsigelsesfristen i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først frem­sat den 3. november 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX ikke selv var skyld i den forkerte beregning, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.