Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2012-144 / 14-12-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 8. juni 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XXs klage af 29. maj 2012 over ATPs afgørelse af 8. juni 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

I forbindelse med ATPs afgørelse af februar 2012 af XX samlede beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven henvendte XX sig den 25. februar 2012 til ATP og oplyste, at hun ikke havde modtaget ATPs meddelelser om beskæftigelsesgraderne for de enkelte år.

ATP konstaterede, at meddelelse om beskæftigelsesgraden for 2008 og 2009 var sendt til XXs e-boks. ATP har efterfølgende valgt at genoptage sager, hvor meddelelse om beskæftigelsesgrader efter skattenedslagsloven var sendt til borgerens e-boks, da der på udsendelsestidspunktet var tvivl om, hvorvidt de enkelte borgere udtrykkeligt havde valgt at modtage afgørelser om skattenedslag for seniorer via e-boks.

ATP behandlede endvidere spørgsmålet om XXs beskæftigelsesgrad for 2011, da indsigelse var modtaget rettidigt.

For så vidt angik beskæftigelsesgraden for 2010 afviste ATP at behandle sagen, da indsigelsesfristen var udløbet.

ATP afgjorde herefter ved brev af 8. juni 2012, at XXs beskæftigelsesgrad efter skattenedslagsloven kunne opgøres således, at beskæftigelsesgraden for 2008 var 9 %, for 2009 75 %, for 2010 0 % og for 2011 100 %.

I forbindelse med sagens behandling ved Ankenævnet har XX gentaget, at hun ikke har modtaget ATPs meddelelser om beskæftigelsesgraderne for de enkelte år, herunder 2010.

Som følge af en afgørelse fra Folketingets Ombudsmand genoptog ATP sager om indsigelse over opgørelsen af beskæftigelsesgraden, hvor borgeren havde anført ikke at have modtaget ATPs meddelelser, med henblik på en nærmere undersøgelse af, hvorvidt Postdanmark måtte have haft problemer med at aflevere de pågældende breve fra ATP. Ankenævnet hjemviste på denne baggrund XXs klage over indkomståret 2010 til ATP til fornyet afgørelse.

ATP fastholdt ved afgørelse af 21. juli 2014, at man ikke kunne behandle indsigelsen vedrørende 2010, da indsigelsesfristen var overskredet. XX klagede over denne afgørelse til Ankenævnet ved brev af 30. juli 2014.

Ankenævnet har ved afgørelse af 10. november 2014 (Ankenævnets j.nr. 2014-112) stadfæstet ATPs afgørelse, hvorefter XXs beskæftigelsesgrad for 2010 fastsættes til 0 %.

Som følge heraf vil XX ikke kunne opnå en samlet beskæftigelsesgrad i perioden 2008-11 på 90 %, som er en forudsætning for at kunne opnå et skattenedslag for seniorer.

Da behandlingen af XXs klage over de øvrige indkomstår således ikke vil kunne føre til, at XX vil kunne opnå de krævede 90 %, afviser Ankenævnet at behandle klagen yderligere.

Sagen er herefter afsluttet ved Ankenævnet.