Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-151/ 28-07-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 6. juni 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 1. juli 2013 over ATP’s afgørelse af 6. juni 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved henvendelse af 9. april 2013 fra revisor NN. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at han er af den opfattelse, at han er faldet mellem to stole og beder desuden Ankenævnet forholde sig til, om der er formidlende omstændigheder i dette tilfælde, da han skiftede fra at være selvstændig erhvervsdrivende i et enkeltmandsfirma til ansat i et anpartsselskab, da ordningen trådte i kraft.

ATP har i udtalelse af 2. august 2013 fastholdt, at indsigelsesfristen i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 er først frem­sat i april 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX i 2009 omdannede sit selskab fra en enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2009.