Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-15/ 31-10-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 6. januar 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 21. januar 2014 over ATP’s afgørelse af 6. januar 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da ATP først ved telefonsamtale af 6. januar 2014 har modtaget en henvendelse fra XX om opgørelse af hans beskæftigelsesgrad i forhold til skattenedslagsloven.

I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke har handlet på ATP’s skrivelse i juni 2010, men blot oversendt den til sin revisor, som han mente ville tage hånd om sagen, hvis der var fejl i indberetningerne.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

ATP har i meddelelse af juni 2010 opgjort beskæftigelsesgraden til under 50 % og oplyst, at XX skulle henvende sig til ATP inden 3 måneder, hvis der var fejl i opgørelsen. Det burde således have stået klart for XX og dennes revisor, at der var fejl i indberetningen til ATP efter- som beskæftigelsesgraden ikke afspejlede XX’s reelle beskæftigelse.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 er imidlertid først fremsat i januar 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2009.