Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-125 26-11-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 5. august 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage af 28. august 2014 over ATPs afgørelse af 5. august 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 13. august 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

Det bemærkes, at ATP første gang den 11. oktober 2013 traf afgørelse om, at ATP ikke havde mulighed for at behandle XX indsigelse vedrørende 2010. XX klagede over denne afgørelse til Ankenævnet den 20. oktober 2013. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling i ATP med henblik på at undersøge, om brevet var kommet frem, og gennemgå sagen på ny for at vurdere, om der var grundlag for at behandle beskæftigelsesgraden for 2010. ATP har genoptaget sagen til ny behandling den 27. februar 2014. ATP har truffet afgørelse i sagen den 5. august 2014, og det er denne afgørelse, der nu er klaget over.

XX anfører i klagen til Ankenævnet, at han ikke har modtaget brevet fra ATP i juni 2011, og at XX oplyser, at de ikke kan garantere 100 pct. levering. XX anfører videre, at det er sket flere gange, at der er fejlleveret breve på hans adresse. Endelig anfører XX, at han har arbejdet 100 pct. alle årene og kan dokumentere dette.

ATP har i en udtalelse af 1. oktober 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med genoptagelsen af sagen har spurgt XX, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. XX X har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsækker, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

XX har i et partshøringssvar den 19. oktober 2014 fastholdt, at han ikke har modtaget brevet af juni 2011. XX har indsendt kopi af flere fejlleverede breve som dokumentation for, at der er fejl i posten i hans område. Endelig anfører XX, at ATP benytter omvendt bevisførelse ved at påstå, at han har modtaget brevet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først frem­sat den 13. august 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via XX til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2010 er sendt ud.

Da heller ikke An­kenævnet finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.