Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-74 / 30-09-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 4. november 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 16. november 2013 over ATP’s afgørelse af 4. november 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da ATP først ved brev af 8. juli 2011 har modtaget en henvendelse fra XX om opgørelse af hendes beskæftigelsesgrader i forhold til skattenedslagsloven.

I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hendes mand kontaktede ATP telefonisk inden for indsigelsesfristen, men fik oplyst, at ansatte i XX ikke havde mulighed for at få skattenedslag. Derfor besluttede hun ikke at gøre indsigelse på daværende tidspunkt.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

ATP har oplyst, at man ikke vedr. indkomståret 2009 har registreret en telefonisk henvendelse i XX’s sag inden for indsigelsesfristen. Ankenævnet har endvidere noteret sig, at XX i sit brev af 8. juli 2011 gør indsigelse over indkomståret 2010, og at der ikke i brevet en nogen henvisning til indkomståret 2009, herunder heller ikke nævnt, at der skulle have været telefonisk kontakt inden for fristen.

ATP gør i brev af 15. juli 2013 opmærksom på, at ATP som følge af en afgørelse fra Ankenævnet har ændret praksis i forhold til at medregne beskæftigelse i udlandet, og at ATP derfor vil genoptage XX’s sag. Dog kan ATP kun behandle perioden fra XX’s første indsigelse i juli 2011, og således kan ATP ikke behandle indkomståret 2009. Først ved klagen af 16. november 2013 til Ankenævnet gør XX gældende, at der vedr. indkomståret 2009 har været telefonisk kontakt til ATP inden for indsigelsesfristen.

På det foreliggende grundlag finder Ankenævnet at måtte lægge til grund, at indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 tidligst kan siges at være fremsat i juli 2011, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2009.