Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-141 / 17-06-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 31. maj 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 21. juni 2013 over ATP’s afgørelse af 31. maj 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 29. maj 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2010 og juni 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at opgørelsen af hendes beskæftigelse i 2009 var så åbenlyst forkert, at hun kontaktede ATP telefonisk og fik oplyst, at det ikke ville få betydning, hvis hun blev på arbejdsmarkedet, indtil hun fyldte 65 år. ATP har oplyst, at man ikke har registreret en henvendelse fra XX om indkomståret 2009 før telefonsamtalen den 29. maj 2013. XX har ikke kunnet fremskaffe anden dokumentation for, at hun har kontaktet ATP før den 29. maj 2013.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2010 må på baggrund af det oplyste først anses fremsat i maj 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2009 og 2010.