Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-15 / 02-07-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 30. november 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 30. december 2012 over ATP's afgørelse af
30. november 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 30. december 2012 over ATP's afgørelse af 30. november 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 30. november 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i hhv. juni 2010 og juni 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelserne for de på- gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har været fuldtidsbeskæftiget hos sin nuværende arbejdsgiver siden februar 2007.

ATP har oplyst, at man ikke har registreret henvendelser fra XX vedrørende indkomstårene 2009 og 2010 før samtalen den 30. november 2012. ATP har sendt meddelelserne vedrørende 2009 og 2010 til XX’s folkeregisteradresse.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelser mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2010 er først fremsat i november 2012, og dermed er indsigelserne ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP's afgørelse vedrørende indkomstårene 2009 og 2010.

Anmodning om genoptagelse af sag

Ankenævnet har modtaget brev af 21. maj 2014 fra Virksomhed, som efter det oplyste er XX’s arbejdsgiver, hvori Ankenævnet anmodes om at genoptage XX’s sag vedrørende skattenedslag for seniorer.

I brevet henvises til et brev af 12. maj 2014. Ankenævnet antager, at der henvises til en afgørelse fra ATP af samme dato, hvor XX’s beskæftigelsesgrad for 2013 blev fastsat til 100 %.

ATP har endvidere oplyst, at XX’s beskæftigelsesgrad for 2011 og 2012 ligeledes er blevet fastsat til 100 %.

Ankenævnet forstår således XX’s arbejdsgivers brev af 21. maj 2014 som en anmodning om genoptagelse af Ankenævnets afgørelse af 14. juni 2013 vedrørende beskæftigelsesgraden for 2009 og 2010. I denne afgørelse fastslog Ankenævnet, at indsigelsesfristen på 3 måneder ikke var overholdt, og beskæftigelsesgraden for 2009 og 2010 derfor ikke kunne ændres.

Virksomhed har anført, at De løbende har henvendt Dem til lønningsbogholderiet efter modtagelsen af ATP's meddelelser om beskæftigelsesgraden efter skattenedslagsloven, og at den lave beskæftigelsesgrad for 2009 og 2010 skyldtes en fejl i Virksomheds lønningssystem.

Ankenævnet kan oplyse, at det forhold, at XX’s arbejdsgiver har givet fejlagtige oplysninger til ATP om indbetalte ATP-bidrag, som danner grundlag for opgørelsen af beskæftigelsesgraden efter skattenedslagsloven, er et internt anliggende mellem XX og XX’s arbejdsgiver. Denne oplysning kan således ikke føre til et andet resultat end den trufne afgørelse af 14. juni 2013.

Da der ikke foreligger nye væsentlige oplysninger, der kan begrunde en genoptagelse af sagen, afviser Ankenævnet herefter at genoptage XX’s sag.