Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-93 / 21-10-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 30. juni 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 1. juli 2014 over ATPs afgørelse af 30. juni 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 18. juni 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2012 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

Det bemærkes, at ATP første gang den 11. juli 2013 traf afgørelse om, at ATP ikke havde mulighed for at behandle XX’s indsigelse vedrørende 2011. XX klagede over denne afgørelse til Ankenævnet den 20. juli 2013. Sagen blev herefter hjemvist til fornyet behandling i ATP med henblik på at undersøge, om brevet var kommet frem, og gennemgå sagen på ny for at vurdere, om der var grundlag for at behandle beskæftigelsesgraden for 2011. ATP har genoptaget sagen til ny behandling den 20. februar 2014. ATP har truffet afgørelse i sagen den 30. juni 2014, og det er denne afgørelse, der nu er klaget over.

XX anfører i klagen til Ankenævnet, at hun ikke har modtaget brevet fra ATP i juni 2012. XX anfører videre, at hun slet ikke havde haft behov for at klage, hvis ATP i forbindelse med en klage over beskæftigelsesgraden for 2010 havde henvendt sig til hendes arbejdsgiver.

ATP har i en udtalelse af 22. august 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med genoptagelsen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. Post Danmark har oplyst, at der kan have været nogle få dages forsinkelse i leveringen, men at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsækker, der er forsvundet, tyveri eller lignende.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 er først fremsat den 18. juni 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kommet frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2011 er sendt ud.

Da heller ikke Ankenævnet finder grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2011.