Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-70 / 17-01-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 25. februar 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 18. marts 2013 over ATP’s afgørelse af 25. februar 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer. XX har klaget over opgørelsen vedrørende indkomstårene 2008, 2009, 2011 og 2012.

For så vidt angår indkomståret 2012 har Ankenævnet den 24. april 2013 sendt denne del af sagen til ATP til afgørelse i 1. instans. ATP har truffet afgørelse herom den 18. juni 2013 og forhøjet beskæftigelsesgraden til 67 %. 

Mht. indkomståret 2008 har ATP i forbindelse med behandlingen af klagesagen konstateret, at meddelelse vedrørende dette år ikke ses journaliseret som afsendt i ATP journalsystem. ATP har derfor i sin udtalelse af 18. juni 2013 bedt Ankenævnet om, at denne del af sagen oversendes til ATP til fornyet behandling, hvilket derefter er sket. ATP har truffet afgørelse herom den 18. juni 2013 og forhøjet beskæftigelsesgraden i 2008 til 100 %.

For indkomstårene 2009 og 2011, som klagen til Ankenævnet herefter angår, afgjorde ATP ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad, da indsigelse først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 25. februar 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelse have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX henholdsvis i juni 2010 og juni 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at der formentlig er sket en fejl fra arbejdsgivers side i registreringen af indbetalt ATP-bidrag.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009 og 2011 er først fremsat i februar 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2009 og 2011.

Ankenævnet bemærker på den givne foranledning, at der ikke er yderligere administrativ klageadgang. Eventuel videreførelse af sagen skal således ske ved de civile domstole.