Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-71 / 03-09-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 25. april 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 18. maj 2014 over ATPs afgørelse af 25. april 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009, da indsigelsen først var modtaget af ATP i marts 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2010 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet medgivet, at indsigelsesfristen er overskredet, men at det er en beviselig kendsgerning, at han har været fuldt beskæftiget i samtlige år. ATP har i en ud­talelse af 8. juli 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2009 er først frem­sat ved telefonisk og skriftlig henvendelse til ATP henholdsvis den 3. marts 2014 og 26. marts 2014. Dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX kan dokumentere, at han har været fuldt beskæftiget, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2009.