Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-228 / 24-03-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 24. september 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 21. oktober 2013 over ATPs afgørelse af 24. september 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved brev af 21. august 2013. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2012 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke har modtaget ATPs brev med post, men i e-boks, at brevet var røget direkte i arkivet, og at han først senere i forbindelse med ATPs brev vedrørende 2012 bliver opmærksom på brevet vedrørende 2011.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 er først frem­sat i august 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX ikke har set eller været opmærksom på brevet i e-boks, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at ATP i en udtalelse fra den 12. december 2013 oplyser, at XX har accepteret at modtage breve fra ATP i sin e-boks.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2011.