Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-118 / 10-11-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 21. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage af 30. juli 2014 over ATPs afgørelse af 21. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved brev af 25. februar 2012. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

Det bemærkes, at ATP første gang den 12. marts 2012 og gentaget den 30. marts 2012 traf afgørelse om, at ATP ikke havde mulighed for at behandle XX’s indsigelse vedrørende 2010. XX klagede over denne afgørelse til Ankenævnet ved brev modtaget i ATP den 3. juli 2012. Brevet var dateret 29. maj 2012. I perioden mellem afgørelsen af 30. marts 2012 og klagen til Ankenævnet har XX anmodet ATP om genfremsendelse af brevet af juni 2011 for at kunne reagere på det. ATP har i forbindelse med nævnets behandling af klagen oplyst, at brevet sandsynligvis er sendt omkring 1. maj 2012. Ankenævnet anmodede ATP om en udtalelse i sagen den 8. august 2012. Sagen blev herefter hjemvist af Ankenævnet til fornyet behandling i ATP for så vidt angår indkomståret 2010 med henblik på at undersøge, om brevet var kommet frem, og gennemgå sagen på ny for at vurdere, om der var grundlag for at behandle beskæftigelsesgraden for 2010.

ATP har genoptaget sagen til ny behandling den 21. februar 2014. ATP har truffet afgørelse i sagen den 21. juli 2014, og det er denne afgørelse, der nu er klaget over.

XX anfører i klagen til Ankenævnet, at hun ikke har modtaget brevet fra ATP i juni 2011. XX anfører videre, at hun er uenig i ATPs præmisser, metoder og konklusion.

ATP har i en udtalelse af 5. september 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er udløbet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med genoptagelsen af sagen har spurgt XX, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelsen. XX har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsækker, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioden.

XX har i et partshøringssvar den 25. september 2014 anført, at det er uforståeligt, hvorfor og med hvilket formål ATP udformer en sagsbehandling, hvor besvarelsen af korrespondance gøres til det væsentlige frem for det præsterede beskæftigelsesomfang.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­de­lelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Det bemærkes endvidere, at ATP ikke kan pålægges at sende sine breve om beskæftigelsesgraden som anbefalet post.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først frem­sat i februar 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via XX til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2010 er sendt ud.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2010.