Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-45/ 02-06-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 21. december 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 5. februar 2013 modtaget XX’s klage af 4. februar 2013 over ATP’s afgørelse af 21. december 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008, 2009 og 2010, da indsigelsen først var modtaget ved henvendelse i december 2012. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX hhv. i december 2009, juni 2010 og juni 2011 havde modtaget med­de­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han har været opmærksom på at det i opgørelserne af beskæftigelsesgraderne er nævnt, at indsigelsesfristen er 3 måneder. Omvendt står der også, at hvis man er selvstændig, kan man alligevel have ret til skattenedslag. XX oplyser endvidere, at overskridelse af ankefristen skyldes bortrejse og rekvirering af NemId.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 15 kan ATP’s afgørelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenæv­net for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor ATP’s afgørelse er meddelt.

XX’s klage over ATP’s afgørelse af 21. december 2012 er dateret den 4. februar 2013 og er således indgivet efter klagefristens udløb. Idet klager efter det oplyste ikke har haft mulighed for at læse afgørelsen før rekvirering af NemId, har Ankenævnet valgt at behandle klagen som rettidig.

Efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008, 2009 og 2010 er først fremsat i december 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX har været i den tro, at man som selvstændig erhvervsdrivende ikke skulle overholde indsigelsesfristen på 3 måneder, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet finder grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2008, 2009 og 2010.