Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-249 / 03-04-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 2. december 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 10. december 2013 over ATPs afgørelse af 2. december 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009, 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget ved brev af 15. november 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2010, juni 2011 og juni 2012 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun ikke har forstået brevene fra ATP, men først efterfølgende er blevet opmærksom på, at alle med fuldtidsbeskæftigelse er berettiget til skattenedslag.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 er først fremsat i november 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3  måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX har misforstået reglerne om, hvem der kan modtage et skattenedslag, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2009, 2010 og 2011.