Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-25 / 28-07-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 19. december 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har den 26. februar 2014 modtaget Deres brev af 25. februar 2014, hvor De klager over ATP’s afgørelse af 19. december 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer (SFS).

I klagen henviser De til, at De ikke har haft mulighed for at rette henvendelse, før end det var for sent på grund af dødsfald i den nærmeste familie og Deres eget helbred. De har desuden anført, at man ikke får at vide, at man skal se i borger.dk, om der er post fra ATP.

Ankenævnet bemærker, at efter § 15 i skattenedslagsloven kan ATP’s afgørelser vedrørende indsigelser om beskæftigelsesgrad påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

ATP traf afgørelse den 19. december 2014. Afgørelsen blev sendt til Deres digitale postkasse på borger.dk. ATP har videre oplyst, at meddelelse af afgørelsen er sket digitalt, da De ved indsigelsen for den opgjorte beskæftigelsesgrad for 2012 har givet samtykke til digital kommunikation via borger.dk.  

ATP har videre oplyst, at der ikke har været tekniske problemer med fremsendelsen, og at beskeden er kommet frem til den digitale postkasse på borger.dk. Videre kan det oplyses, at en besked automatisk er sendt til den e-mailadresse, som De har opgivet, med oplysning om at der er post i den digitale postkasse på borger.dk, og at denne besked ikke er kommet retur. Ankenævnet finder derfor, at ATP’s afgørelse må betragtes som meddelt til Dem den 19. december 2014

Deres klage af 25. februar 2014 over ATP’s afgørelse af 19. december 2013 er modtaget af Ankenævnet den 26. februar 2014. Klagefristen på 4 uger er således overskredet, og Anke­nævnet kan derfor ikke behandle klagen.

Det forhold, at der kan være opgivet en fejlagtig e-mailadresse i forbindelse med indsigelsen, kan ikke føre til et andet resultat.