Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-105 / 21-10-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 17. juli 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 23. juli 2014 over ATPs afgørelse af 17. juli 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011 og 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 25. februar 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2011, juni 2012 og juni 2013 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun ikke har modtaget brevene fra ATP i henholdsvis juni 2011, juni 2012 og juni 2013, at hun har arbejdet 37 timer om ugen, og at hun tidligere har klaget over beskæftigelsesgraden for 2009 og 2013 og i den forbindelse fået ændret beskæftigelsesgraden.

ATP har i en udtalelse af 28. august 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er overskredet. Det fremgår af udtalelsen, at ATP i forbindelse med behandlingen af sagen har spurgt Post Danmark, om der har været nogen uregelmæssigheder i postgangen, som kan have medført, at XX ikke har modtaget opgørelserne. Post Danmark har oplyst, at der ikke er registreret ekstraordinære forhold som post/postsækker, der er forsvundet, tyveri eller lignende, men at der kan have været nogle få mulige forsinkelser i perioderne.

XX har i et partshøringssvar anført, at hun ikke har kunnet klage inden for de 3 måneder, idet hun ikke har modtaget brevene.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010, 2011 og 2012 er først frem­sat i februar 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Ankenævnet har lagt vægt på, at det må antages, at brevet er kom­met frem, da det er afsendt i overensstemmelse med ATPs sædvanlige maskinelle postgang, og da det er sendt som almindeligt brev via Post Danmark til klagers folkeregisteradresse. Nævnet har end­videre lagt vægt på, at der ikke er oplyst uregelmæssigheder i posten i den periode, hvor opgørelsen for 2010, 2011 og 2012 er sendt ud.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010, 2011 og 2012.