Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-110 / 06-01-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 17. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 5. maj 2013 på over ATP’s afgørelse af 17. april 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011, da indsigelsen først var modtaget ved mail den 15. april 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2012 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at hun har modtaget meddelelsen fra ATP, men ikke var klar over, at overarbejde også kunne tælle med. Hun har i 2011 haft ca. 50 ekstra arbejdstimer, som kunne have været medregnet, hvis ATP havde oplyst hende om muligheden for at tælle ekstra timer med i opgørelsen.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2011 er først fremsat i april 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2011.

Ankenævnet bemærker på den givne foranledning, at det af ATP’s meddelelse fremgår, at man kan få yderligere oplysninger om opgørelsen af beskæftigelsesgraden på ATP’s hjemmeside, eller man kan kontakte ATP direkte. På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om medregning af overarbejdstimer. Ankenævnet finder på den baggrund ikke anledning til at kritisere ATP’s informationsniveau.