Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-74 / 13-09-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 15. maj 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 20. maj 2014 over ATP’s afgørelse af 15. maj 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen først var modtaget den 1. maj 2014.

I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ikke reagerede på ATP’s brev fordi han bor og arbejder i Land og derfor ikke mente, at ordningen omfattede ham.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat i maj 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet bemærker på den givne foranledning, at ATP i brev af juni 2013 har oplyst, at ”Du har mulighed for at få et skattenedslag, fordi du er omfattet af loven om skattenedslag for seniorer”, og ATP dermed har tilkendegivet, at XX anses for omfattet af reglerne for skattenedslag.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomståret 2012.