Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-113 / 09-01-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 15. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX's klage af 9. maj 2013 over ATP's afgørelse af 15. april 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX's beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010, da indsigelsen først var modtaget den 19. december 2012 ved brev til Ankenævnet. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han for så vidt er indforstået med, at indsigelsesfristen er overskredet. Han mener imidlertid, at den forkerte beskæftigelsesgrad skyldes en fejl fra arbejdsgivers side, og nu, hvor fejlen er rettet, bør det betyde, at også hans beskæftigelsesgrad rettes.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX's beskæftigelsesgrad i indkomståret 2010 er først fremsat i december 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP's afgørelse vedrørende indkomståret 2010.