Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-77 / 03-09-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 14. maj 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 27. maj 2014 over ATPs afgørelse af 14. maj 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved brev af 7. april 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at Hans Eeg Vyff i henholdsvis juni 2011 og juni 2012 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet anført, at han ganske rigtigt ikke har klaget inden for 3 måneder, fordi han troede alt var i orden, idet han opfyldte kravet om mindst 27 timer om ugen. ATP har i en udtalelse af 16. juni 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen er overskredet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2011 og 2012 er først frem­sat i april 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX troede, at alt var i orden, fordi han opfyldte kravet om 27 timer om ugen, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2011 og 2012.