Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-29 /

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 11. februar 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage af 3. marts 2014 over ATPs afgørelse af 11. februar 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved telefonisk henvendelse den 21. januar 2014. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagslovens, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2013 havde mod­taget medde­lelsen om beskæftigelsesopgørelsen for det på­gældende år.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at brevet med opgørelsen var dateret upræcist, at konsekvenserne som følge af ikke at gøre indsigelse var uklare, og at hendes arbejds­giver har indberettet forkert.

ATP har i udtalelse af 20. marts 2014 fastholdt, at indsigelsesfristen i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først frem­sat i januar 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX ikke har været opmærksom på indsigelsesfristen, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomståret 2012.