Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2013-224 / 14-10-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 10. december 2012 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX klage af 30. oktober 2013 over ATPs afgørelse af 10. december 2012 vedrørende skattenedslag for seniorer. XX klager på vegne af sin far, XX.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørel­sen af XX beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008 og 2010, da indsigelsen først var modtaget af ATP ved henvendelse i 2012. I henhold til § 5, stk. 2, i skattenedslagsloven, jf. lov nr. 473 af 17. juni 2008 med senere ændringer, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX mod­tog medde­lelsen om opgørelsen af beskæftigelsesgraden for de på­gældende år.

Det fremgår af sagens akter, at XX ved brev af december 2009 modtog opgørelsen af beskæftigelsesgraden for 2008. Videre fremgår det, at ATP’s opgørelse af XX beskæftigelsesgrad for 2010 blev fremsendt med brev af juni 2011.

ATP har oplyst til sagen, at XX først gjorde indsigelse mod ATP’s opgørelser af beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010 ved indsendelse af dokumentation den 19. september 2012.

XX har i klagen til Ankenævnet blandt andet anført, at XX først i november 2012 blev opmærksom på, at der var fejl i beskæftigelsesgraden for 2008 og 2010, da han i forbindelse med et sygdomsforløb blev gjort opmærksom på, at ferie og sygedage også skulle tælles med i opgørelsen.

ATP har i udtalelse af 20. februar 2014 fastholdt, at indsigelsesfristerne i den konkrete sag er udløbet.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modta­gelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårerne 2008 og 2010 er først sket i 2012, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skatte­nedslags­lovens § 5, stk. 2. Det af XX anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke An­kenævnet har grundlag for at dis­pen­sere fra indsigelsesfristen, stadfæster Anke­nævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2008 og 2010.