Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2014-80 / 13-09-2014

Afgørelse af klage fra XX over afgørelse af 10. april 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget XX’s klage den 26. maj 2014 over ATPs afgørelse af 10. april 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer. Det bemærkes, at ATP ved brev af 9. maj 2014 har genfremsendt afgørelsen af 10. april 2014 til XX, og at ATP ved brev af 20. maj 2014 har oplyst, at klagefristen på 4 uger løber fra 9. maj 2014. Klagefristen anses således for overholdt.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse af 10. april 2014, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2011 og 2012, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 10. april 2014.

I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2012 og juni 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

Leon Almind har i klagen til Ankenævnet anført, at har ikke reageret på ATPs breve, fordi han i perioden har været igennem en svær tid med en række dødsfald i den nærmeste familie og omgangskreds.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2011 og 2012 er først fremsat i april 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Ankenævnet har forståelse for, at det har været en svær tid for XX, men finder, at dette forhold ikke giver grundlag for at fravige den lovbestemte indsigelsesfrist.

Da heller ikke Ankenævnet således har grundlag for at dispensere fra indsigelsesfristen, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2011 og 2012.