Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-37 / 21-06-2014

Afgørelse af klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 7. marts 2014 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomheds klage af 18. marts 2014 på vegne af XX over ATPs afgørelse af 7. marts 2014 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009, 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget den 3. marts 2014.

I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2010, juni 2011 og juni 2012 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

Virksomhed har i klagen til Ankenævnet anført, at XX har været fuldtidsansat i hele perioden. Han har ikke været opmærksom på, at brevene fra ATP havde noget med hans arbejdstid at gøre.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 er først fremsat i marts 2014, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2009, 2010 og 2011.