Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-234 / 21-03-2014

Afgørelse af klage fra Virksomhed på vegne af XX over afgørelse af 16. oktober 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Virksomhed klage af 13. november 2013 på vegne af XX over ATPs afgørelse af 16. oktober 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009, 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse fra XX arbejdsgiver den 26. september 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i henholdsvis juni 2010, juni 2011 og juni 2012 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

Virksomhed har i klagen til Ankenævnet anført, at XX har modtaget de nævnte meddelelser, men at han troede, de kun vedrørte hans reelle beskæftigelse, og at sygeperioder var registreret et andet sted og automatisk blev medtaget.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 er først fremsat i september 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2. Det forhold, at XX har misforstået reglerne om opgørelse af beskæftigelsesgraden, kan ikke føre til et andet resultat.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATPs afgørelse vedrørende indkomstårene 2009, 2010 og 2011.