Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-62 / 26-09-2014

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 14. april 2014 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 14. april 2014, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af 1. og 2. bonusrate samt 1., 2. og 3. præmierate for XX.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 11. maj 2014, som uddybet i udtalelse af 2. juli 2014, bl.a. anført, at selskabet har haft problemer med at logge på systemet og ikke har været bekendt med reglerne om for­ældelse.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 13. juni 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af 1. og 2. bonusrate samt 1., 2. og 3. præmierate og oplyst, at Virksomhed den 1. september 2012 indgik uddannelsesaftale med XX. Aftalen blev påbegyndt den 2. september 2012.

Det fremgår af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve udbetaling af 1. og 2. bonusrate var opfyldt den 30. december 2012, henholdsvis den 30. marts 2013. Retten til at kræve disse rater udbetalt blev forældet den 30. december 2013, henholdsvis den 30. marts 2014.

Det fremgår endvidere af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve udbetaling af 1., 2. og 3. præmierate var opfyldt den 31. juli 2012, henholdsvis den 30. august 2012 og den 29. september 2012. Retten til at kræve disse rater udbetalt blev forældet den 31. juli 2013, henholdsvis den 30. august 2013 og den 29. september 2013.

AUB har oplyst, at der ikke har været rettet henvendelse til AUB eller i øvrigt været forsøgt ansøgt om præmieraterne i perioden mellem en genåbning af adgangen til at søge om udbetaling den 17. december 2012 efter et forfejlet forsøg på indgivelse af ansøgning herom og henvendelsen den 14. april 2014.

AUB har henvist til, at de gældende forældelsesbestemmelser for præmie og bonus blev indsat i AER-loven ved en ændring af loven i november 2010 og er videreført i den nugældende AUB-lovs § 15 c, stk. 4. Det fremgår heraf, at præmie- og bonusrater forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

AUB har endvidere givet nærmere oplysning om den vejledning, AUB giver om reglerne. I AUBs informationsbrev omtales fristen for ansøgning på 1 år, ligesom der henvises til AUBs hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om fristerne.

Klagerens problemer med log-in kan ikke føre til en ændret vurdering.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte præmie- og bonusrater den 14. april 2014, dvs. mere end 1 år efter, at Virksomhed havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Efter det, som er oplyst om AUBs vejledning om reglerne i informationsbrev og på AUBs hjemme­side, finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Herefter, og idet det, som Virksomhed i øvrigt har anført, ikke kan føre til andet resultat, stadfæster Ankenævnet AUBs afgørelse.