Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2014-3 / 19-05-2014

Afgørelse af klage fra Virksomhed over afgørelse af 10. december 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 10. december 2013, hvorefter Virksomhed ikke er berettiget til udbetaling af 1., 2. og 3. bonusrate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Michael B. Elmer, Børge Dahl, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed har i klage af 18. december 2013 bl.a. anført, at man ikke har været klar over reglerne om forældelse. Der stod ikke noget i AUB’s informationsbrev om frister.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 3. februar 2014 fastholdt sit afslag på udbetaling af 1., 2. og 3. bonusrate og oplyst, at Virksomhed den 12. september 2011 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 12. september 2011 og afsluttes den 26. september 2014.

Det fremgår af AUBs registreringer, at betingelserne for at kræve udbetaling af 1., 2. og 3. bonusrate var opfyldt den 10. marts 2012, henholdsvis den 8. juni 2012 og den 6. september 2012. Retten til at kræve disse rater udbetalt blev forældet den 10. marts 2013, henholdsvis den 8. juni 2013 og den 6. september 2013.

Efter at Virksomhed den 11. november 2013 havde rettet henvendelse til Ankenævnet, sendte Ankenævnet den 2. december 2013 sagen til afgørelse hos AUB, der den 10. december 2013 traf afgørelse om, at de nævnte bonusrater ikke længere kunne udbetales, da disse var forældet ifølge reglerne i AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, hvorefter retten til præmie og bonus forældes 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået retten hertil.

AUB har endvidere anført, at der er ydet fornøden vejledning. I AUBs informationsbrev henvises således til AUBs hjemmeside, hvor der er detaljerede oplysninger om fristerne.

Virksomhed er ikke kommet med supplerende bemærkninger i forbindelse med høring over AUBs udtalelse.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, der videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes.

Idet Virksomhed først henvendte sig om udbetaling af de nævnte bonusrater den 11. november 2013, dvs. mere end 1 år efter, at Virksomhed havde opnået ret hertil, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Det, som Virksomhed har anført om manglende kendskab til reglerne og vejledning, kan ikke føre til et andet resultat, og Ankenævnet finder efter det oplyste om vejledning om reglerne på AUBs hjemmeside ikke grundlag for at kritisere AUBs vejledning om disse regler.

Ankenævnet stadfæster herefter AUBs afgørelse.