Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-247 / 15-11-2013

Afgørelse af klage fra Virksomhed i XX over afgørelse af 15. november 2013 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUBs afgørelse af 15. november 2013, hvorefter Virksomhed i XX ikke er berettiget til udbetaling af 3. præmie og 1. bonusrate for eleven XX.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Michael B. Elmer, Marie-Louise Knuppert, Steen Müntzberg og Poul Sørensen (formand) har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Virksomhed i XX har i klage af 4. december 2013 bl.a. anført, at man alene har manglet at sætte et kryds på internettet, at der har været vrøvl med log-in til virk.dk, og at udbetaling burde foregå automatisk.

AUBs udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 18. december 2013 fastholdt sit afslag på udbetaling af præmie og bonus og oplyst, at Virksomhed i XX den 14. marts 2012 indgik uddannelsesaftale med eleven XX. Aftalen blev påbegyndt den 15. marts 2012.

Det fremgår af AUBs registreringer, at retten til 3. præmierate blev opnået den 12. juni 2012 og blev forældet den 12. juni 2013. 1. bonus blev frigivet den 12. september 2012 og forældet den 12. september 2013.

Virksomhed i XX rettede i mail af 13. november 2013 henvendelse til AUB om udbetaling af præmie og bonus. AUB traf herefter afgørelse om, at 3. præmie- og 1. bonusrate ikke kunne udbetales, da de var forældet, idet adgangen til at få udbetalt præmie og bonus efter AUB-lovens § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, for­ældes 1 år, efter at arbejdsgiveren har opnået retten hertil. Det fremgår af afgørelsen, at den er sendt til Virksomhed i XX pr. mail den 15. november 2013.

AUB har endvidere oplyst, at det anførte omkring ukendskab til forældelsesfristen ikke kan føre til en ændret vurdering, og at AUBs orienteringsbrev om præmieordningen henviser til hjemmesiden, hvoraf reglerne om forældelse tydeligt fremgår.

Endelig oplyser AUB, at de anførte vanskeligheder med log-in ikke kan føre til en ændret vurdering, bl.a. fordi Virksomhed i XX først har rettet henvendelse til AUB angående log-in problemer efter fristens udløb.

Virksomhed i XX har i forbindelse med høringen over AUBs udtalelse gentaget sit anbringende om, at der har været problemer med overgangen fra digitalsignatur til LRA nøglefil, og anført, at hun – hvis nøglefilen havde virket efter 1. juli – også ville være kommet ind og havde fået sat krydset.

Ankenævnets begrundelse

Reglerne om forældelse af præmie og bonus blev ved lov nr. 1230 af 2. november 2010 indsat i AUB-loven som § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, og videreførte den hidtidige bestemmelse i § 3, stk. 6, i lov nr. 1218 af 14. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elev­refusion og lov om erhvervsuddannelser. Reglerne er opretholdt for uddannelsesaftaler indgået senest den 31. december 2012 ved § 7, stk. 3, 1.-2. pkt., i lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af bl.a. lov om Ar­bejdsgivernes Elevrefusion.

Efter de nævnte bestemmelser skal ansøgning om udbetaling af præmie og bonus indgives til AUB senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, idet retten til disse beløb ellers forældes.

Idet ansøgning om præmie og bonus først blev indgivet ved Virksomhed i XX’s henvendelse til AUB den 13. november 2013, dvs. mere end 1 år efter, at Virksomhed i XX havde opnået ret til 3. præmie­rate og 1. bonusrate, er retten til at få disse beløb udbetalt bortfaldet ved forældelse.

Det forhold, at Virksomhed i XX har haft log-in vanskeligheder, kan under de foreliggende omstændigheder ikke ændre ved dette resultat.

AUB oplyser i sit orienteringsbrev, at arbejdsgiver kan søge om udbetaling af præmie, hver gang eleven har været i praktik i 30 dage, og at der kan søges om bonus efter udløbet af prøvetiden. AUB henviser i øvrigt til yderligere information om reglerne på AUBs hjemmeside, hvor der bl.a. gives oplysning om fristen for indgivelse af ansøgning om udbetaling af præmie og bonus for elevaftaler.  Ankenævnet finder, at der herved er givet tilstrækkelig information om ansøgningsproceduren og lovens frist.

Ankenævnet stadfæster derfor AUBs afgørelse.