Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-153 / 06-01-2014

Afgørelse af klage fra statsaut. revisor NN på vegne af XX over afgørelse af 21. juni 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget statsaut. revisor NN's klage af 2. juli 2013 på vegne af XX over ATP's afgørelse af 21. juni 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 21. juni 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i februar 2013 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for det pågældende år.

I klagen til Ankenævnet anføres det, at XX’s arbejdsgiver har indberettet ATP-bidraget forkert, men at XX har været fuldtidsbeskæftiget i hele 2012.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomståret 2012 er først fremsat i juni 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP's afgørelse vedrørende indkomståret 2012.