Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-105 / 27-01-2014

Afgørelse af klage fra Fagforening på vegne af XX over afgørelse af 10. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget NNF’s klage af 29. april 2013 over ATP’s afgørelse af 10. april 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011, da indsigelsen først var modtaget i marts 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i juni 2011 og juni 2012 havde mod­taget medde­lelse om beskæftigelsesopgørelsen for henholdsvis 2010 og 2011.

NNF har i klagen til Ankenævnet anført, at XX i perioden 2010-2011 fik konstateret kræft og derfor havde meget andet at tænke på end at reagere på ATP’s breve med opgørelse af beskæftigelsesgrad for årene 2010 og 2011. XX har været ansat hos samme arbejdsgiver i 35 år og er fortsat ansat.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige med­delelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2010 og 2011 er først fremsat i marts 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslags­lovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke An­kenævnet finder grundlag for at dis­pen­sere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.

Oplysningerne om at XX fik konstateret kræft i perioden 2010-2011 kan ikke føre til et andet resultat.