Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2013-107 / 06-01-2014

Afgørelse af klage fra Advokat på vegne af XX over afgørelse af
10. april 2013 fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ankenævnet har modtaget Advokats klage af 7. maj 2013 på vegne af XX over ATP’s afgørelse af 10. april 2013 vedrørende skattenedslag for seniorer.

ATP afgjorde ved den påklagede afgørelse, at ATP ikke kunne behandle en indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008 og 2010, da indsigelsen først var modtaget ved telefonisk henvendelse den 12. marts 2013. I henhold til skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skulle indsigelsen have været modtaget senest 3 måneder efter, at XX i november 2009 og marts 2011 havde modtaget meddelelse om beskæftigelsesopgørelsen for de pågældende år.

I klagen til Ankenævnet anføres det, at XX’s arbejdsgiver har lavet en fejl i indbetalingen af ATP-bidrag, men denne fejl nu er korrigeret, og der nu er indbetalt fuldt ATP-bidrag for perioden. Derfor bør der også ske korrektion af beskæftigelsesgraden efter skattenedslagsreglerne.

Ankenævnet bemærker, at efter skattenedslagslovens § 5, stk. 2, skal indsigelse mod den årlige meddelelse om opgørelse af beskæftigelsesgraden indgives til ATP senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Indsigelse mod opgørelsen af XX’s beskæftigelsesgrad i indkomstårene 2008 og 2010 er først fremsat i marts 2013, og dermed er indsigelsen ikke indgivet inden for fristen på 3 måneder i skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Da heller ikke Ankenævnet har grundlag for at dispensere fra denne frist, stadfæster Ankenævnet ATP’s afgørelse vedrørende indkomstårene 2008 og 2010.