Spring over hovedmenu

Afgørelse / J.nr. 2012-2866 / 15-01-2013

Vedr. Ankenævnets afgørelse af 13. januar 2013

Ankenævnet har modtaget Ledernes brev af 17. januar 2013 vedrørende Ankenævnets afgørelse af

13. januar 2013. I brevet anfører Lederne, at ATP først i afgørelsen af 16. februar 2012 giver klage­ vejledning. Klagen af 28. februar 20 I 2 til Ankenævnet er dermed rettidig, og Lederne anmoder om at fa sagen genoptaget.

Ankenævnet lagde i afgørelsen af 13. januar 2013 vægt på, at ATP i breve af november 2009 og juni 20 IO har oplyst XX om beskæftigelsesgraden for 2008 og 2009 og om, at eventuelle indsigelser skal indbringes senest 3 måneder efter modtagelsen af brevene. Denne frist for indsigelse over for ATP blev i henhold til Ankenævnets afgørelse ikke overholdt, og Ankenævnet vurderer, at der ikke er nye oplysninger i sagen, der giver anledning til, at nævnet behandler XX sag på ny. Anmodningen om genoptagelse af sagen for Ankenævnet kan der­ for ikke imødekommes

Ankenævnet bemærker på den givne foranledning, at Lederne ved indbringelsen af klagen den 28. februar 20 I 2 for Ankenævnet har overholdt ankefristen, som efter skattenedslagsloves § I 5 er 4 uger.